Ubezpieczenie turystyczne PZU – polisa Wojażer

Oblicz składkę »

Ubezpieczenie turystyczne PZU WOJAŻER zapewnia pokrycie kosztów leczenia, jakie można ponieść za granicą w trakcie wyjazdów turystycznych. Niewątpliwą zaletą ubezpieczenia Wojażer jest możliwość zakupu w każdej chwili i miejscu, nawet jeśli jesteśmy już za granicą.

Nie trzeba dodatkowych formalności i dokumentów, a za ubezpieczenie turystyczne PZU można zapłacić kartą kredytową. 
Ponadto posiadacze ubezpieczenia turystycznego Wojażer otrzymują pakiet usług Assistance.

Kalkulator OC AXA Direct Ubezpieczenie podróżne AXA z polisą do 250 tys. euro. Zamów online i ciesz się bezpiecznym wyjazdem!

 

Dla kogo ubezpieczenie turystyczne PZU WOJAŻER?

Polisa WOJAŻER kierowana jest zarówno do osób podróżujących indywidualnie – jako polisa indywidualna lub rodzinna, jak również do osób podróżujących zbiorowo.
W tym drugim wariancie możliwy jest zakup jako:


 • polisy dla grupy liczącej co najmniej dziesięć osób
 • w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe
 • umowy zawartej w formie polisy otwartej.

Grupowe wyjazdy mogą być organizowane zarówno przez grupy osób, jak i biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne inne organizacje albo też przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Zakres ubezpieczenia turystycznego PZU WOJAŻER

PZU S.A. w ramach ubezpieczenia turystycznego Wojażer gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w postaci pokrycia kosztów leczenia oraz usług assistance - do wyboru:


 • Assistance Standard – zapewnia ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski,
 • Assistance Lux/Business – zapewnia poza usługami Assistance Standard między innymi opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, wizytę bliskiej osoby, wynajęcie zmiennika kierowcy, zastępstwo w podróży służbowej.

Dodatkowe świadczenia

Ubezpieczenie turystyczne PZU WOJAŻER może zostać rozszerzone za opłatą dodatkowej składki o różne przydatne zakresy ochrony:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczonemu przysługuje taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  ubezpieczenie bagażu podróżnego - odpowiedzialność PZU S.A. obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, katastrof, zdarzeń losowych itp.,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - PZU S.A. odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży i zakupionej na terytorium RP m. in. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub osoby bliskiej, kradzieżą lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, poważną szkodą w miejscu zamieszkania itp.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest uzgadniana z ubezpieczającym i może wynosić:

 • dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance od 500 do 100 000 euro;
 • dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 500 euro, 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro lub 4 000 euro,
 • dla ubezpieczenia bagażu podróżnego 150 euro, 300 euro, 500 euro albo 1000 euro,
 • dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 20 000 euro, 50 000 euro, 80 000 euro, 100 000 euro albo 140 000 euro; za szkody rzeczowe suma gwarancyjna wynosi 10 proc. sumy ustalonej za szkody na osobie,
 • dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu cena imprezy określona w umowie uczestnictwa.