Obowiązkowe przeglądy w domach jednorodzinnych

Czy wiesz, że brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania? Teraz już wiesz! Jeżeli zatem jesteś właścicielem domu zrób niezbędne przeglądy. Nie chodzi zresztą tylko o kwestie ewentualnego odszkodowania. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo i spełnienie obowiązku, który nakłada na nas Prawo Budowlane, jak i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeglądy zleć specjalistom , a protokoły, które otrzymasz zachowaj w bezpiecznym miejscu.

Poniższa tabela przedstawia zakres wymaganych przeglądów.

Zakres przeglądu

Częstotliwość

Osoba uprawniona do kontroli/czyszczenia

Stan techniczny instalacji gazowej

raz w roku

Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych ( w tym jej szczelności)

Stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)raz w roku

Mistrz w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych i grawitacyjnych oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych

Stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska


raz w roku

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w danej specjalności

Czyszczenie okresowe przewodów kominowych:

  1. od palenisk na paliwo stałe

  2. od palenisk na paliwo płynne i gazowe

  3. wentylacyjnychraz na 3 miesiące


raz na sześć mies.

raz w roku

Osoba, która nie koniecznie ma kwalifikacje kominiarskie

Przegląd instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów


raz na 5 lat

Osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych

Stan techniczny i przydatność do użytkowania instalacji odgromowej (jeżeli jest wymagana i zainstalowana)
raz na 5 lat

Osoba posiadająca uprawnienia w odpowiedniej specjalności

Stan techniczny i przydatność obiektu budowlanego, estetyka tego obiektu oraz jego otoczenie ( w tym ściany zewnętrzne, balustrada, loggie i balkony, urządzenia zamocowane do ścian i dachu, elementy odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie, pokrycia dachowe, instalacja c.o. i ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacyjna, przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku)
raz na 5 lat

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w danej specjalności

Stan techniczny kotłów:

  1. opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW

  2. opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 KW do 100 kW oraz wszystkich kotłów gazowych

  3. o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW, które są już użytkowane ponad 15 lat (ocena efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocena parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji jaką ma ona spełniać

raz na 2 lata


raz na 4 lata

jednorazowo

Osoba posiadająca uprawnienia w odpowiedniej specjalności

 

Jeżeli ktoś mieszka w bloku, to o powyższe przeglądy nie musi się martwić. W takim przypadku to zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni ma obowiązek pilnowania obowiązkowych przeglądów budynku - regulują to odpowiednie przepisy.

Jeśli zatem jesteś mieszkańcem bloku, sprawdź czy takie przeglądy są wykonywane i czy zarząd posiada odpowiednie ubezpieczenie OC.