31.01.2011 Niedozwolone zapisy w umowach autocasco

Jak pisze Gazeta Podatkowa, prawa konsumentów w zakresie ubezpieczeń autocasco nie zawsze są przestrzegane. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Po przeanalizowaniu wzorców umów autocasco, zawartych w latach 2008-2010, stwierdzono, że zawierają one postanowienia tożsame z wpisanymi już do Rejestru klauzul niedozwolonych.

Towarzystwo bezprawnie różnicowało zasady obliczania wysokości odszkodowania. Konsumentom, którzy zdecydowali się na wycenę towarzystwa ubezpieczeń, wypłacano odszkodowanie pomniejszone o równowartość VAT. Natomiast osoby, które zdecydowały się na zwrot kosztów dokonanej już naprawy na podstawie faktur, mogły liczyć na pełne odszkodowanie. W związku z tym konsument, wybierając inną metodę oszacowania odszkodowania, nie otrzymywał takiej sumy, która pokryłaby koszty naprawy. Natomiast zgodnie z prawem wysokość odszkodowania powinna obejmować sumę cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z uwzględnieniem podatku.


W wyniku kontroli na ubezpieczyciela nałożono sankcję w wysokości ponad 600 tys. zł oraz nakazano zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 9 (737) z dn. 2011.01.31, strona 2