Jak wybrać najlepsze OFE?

Czym się kierować przy wyborze funduszu emerytalnego? Jakie czynniki wziąć pod uwagę, kiedy chcemy wybrać najlepszy fundusz emerytalny? Co oznaczają wskaźniki w rankingach?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co znaczy najlepszy fundusz emerytalny? Najlepszy to taki, który najlepiej pomnoży nasze pieniądze na emeryturę, a więc będzie zarządzał nimi nie tylko efektywnie, lecz i bezpiecznie. Ale to także taki fundusz, który może pochwalić się dobrą obsługą klienta i wygodnym dostępem do informacji o naszym rachunku emerytalnym.

Jak sprawdzić wyniki OFE, czyli stopa zwrotu OFE

Stopa zwrotu OFE powinna być czynnikiem, który interesuje nas najbardziej, kiedy szukamy informacji na temat wyników inwestycyjnych otwartego funduszu emerytalnego. Stopa zwrotu funduszu emerytalnego to najprościej rzecz ujmując zysk, jaki wypracowały dzięki inwestycjom nasze pieniądze. Im wyższa stopa zwrotu, tym lepiej.
W rankingach OFE uwzględnia się najczęściej stopy zwrotu od początku działalności – tak zwane długoterminowe – oraz za ostatnie 5 lat, 36 i 12 miesięcy – krótkoterminowe.
Stopa zwrotu OFE za ostatnie 36 miesięcy jest obowiązkowo obliczana przez każde towarzystwo emerytalne na koniec marca i września. Następnie jest ona przekazywana do Komisji Nadzoru i podawana do publicznej wiadomości.
Stopy zwrotu, jakie osiąga fundusz emerytalny to najważniejszy czynnik, który powinien decydować o wyborze OFE. Ważne, by wybrany przez nas fundusz osiągał wysokie stopy zwrotu w rankingach długoterminowych.

Wielkość aktywów funduszu, czyli małe i duże OFE

Na aktywa funduszu emerytalnego składają się wszystkie pieniądze powierzone mu przez uczestników. Im więcej osób w funduszu i im lepiej fundusz zarządza pieniędzmi, tym ma większe aktywa.
Im więcej fundusz ma aktywów, tym jego inwestycje są bezpieczniejsze. Duży kapitał pozwala funduszowi na zróżnicowanie inwestycji, tak by zminimalizować ryzyko.
Duże aktywa przyczyniają się także do obniżenia kosztów zarządzania, jakie ponosi uczestnik funduszu. Zgodnie z prawem, wysokość opłaty za zarządzanie zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości  aktywów.

Wartość jednostki rozrachunkowej

Jednostka rozrachunkowa OFE to proporcjonalny udział w poszczególnych składnikach aktywów funduszu.
Cena jednostki zmienia się każdego dnia i obrazuje, jak wzrasta wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE.

Koszty

W naszym rankingu koszty obliczyliśmy sumując opłaty od składki i opłaty za zarządzanie w danym roku i dzieląc je przez średnią wartość aktywów w danym roku (dane za 2009 rok).
Najniższe koszty mają OFE, które pobierają mniejszą opłatę od składki (jak np. Allianz) oraz największe OFE, które pobierają niższe opłaty za zarządzanie (opłata za zarządzanie jest uzależniona od wartości aktywów i maleje wraz ze wzrostem aktywów).

Co prócz powyższych czynników warto jeszcze uwzględnić przy wyborze OFE?

Wybierając najlepszy dla nas fundusz emerytalny warto zapoznać się z opiniami na temat obsługi klienta w naszym przyszłym OFE. Czy łatwo jest sprawdzić jego wyniki, stan naszego rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Czy PTE udostępnia więcej niż tylko obowiązkowe raporty – to wszystko po to, abyśmy mogli jak najwygodniej śledzić potem wyniki naszego nowego OFE. Cenne może być też zapoznanie się z niezależnymi opiniami ekspertów.