Instytucje pomocne ubezpieczającemu

 

Problem z ubezpieczycielem? Masz wrażenie, że Twój ubezpieczyciel gra nie fair? Warto wiedzieć, że istnieje szereg instytucji kontrolujących firmy ubezpieczeniowe. Oto przystępne omówienie ich kompetencji.

 

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych pierwsza to instytucja, do której warto się zwrócić, w przypadku kłopotów z ubezpieczycielami. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych.

Najogólniej ujmowane zadania Rzecznika ubezpieczonych to rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika, ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, działalność edukacyjna i informacyjna w temacie ubezpieczeń, opiniowanie aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami,  a także informowanie odpowiednich organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów ubezpieczeń.

W obecnej kadencji - 2007-2011 – funkcję Rzecznika Ubezpieczonych pełni Halina Olendzka. Siedziba Rzecznika Ubezpieczonych mieści się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44. Wiele przydatnych informacji można także znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych. Zamieszczono tam informacje o urzędzie Rzecznika, jego zadaniach i kompetencjach, vademecum ubezpieczonego, serwis prawny oraz wiele interesujących publikacji.

Podstawę funkcjonowania Rzecznika Ubezpieczonych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1153 ze zm.)

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłacaniem odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń. To z Funduszu zostanie wypłacone odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeśli gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia lub nie został zidentyfikowany. Prócz tego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma także prawo do kontrolowania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11. Szczegółowe informacje na temat jego działalności najłatwiej znaleźć na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Działanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji państwowej i sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym. W 2006 roku KNF przejął kompetencje zlikwidowanej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Do zadań KNF należy nadzór nad rynkiem finansowym, dbanie o prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego – w tym ubezpieczeniowego i emerytalnego, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych o rynku finansowym, dbanie o rozwój rynku finansowego, a także udział w przygotowywaniu aktów prawnych związanych z rynkiem finansowym.

Do obowiązków KNF należy także stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozwiązywania sporów między uczestnikami rynku finansowego. Chodzi tu o spory między instytucjami kontrolowanymi przez KNF a odbiorcami ich usług.

KNF ma siedzibę w Warszawie, na Placu Powstańców Warszawy 1. Wiele ciekawych informacji, na przykład obowiązkowe raporty o wynikach funduszy emerytalnych, można znaleźć na stronie internetowej KNF.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

PBUK jest instytucją zrzeszającą firmy ubezpieczeniowe, które sprzedają obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do zadań PBUK należy wystawianie dokumentów (certyfikatów Zielona Karta), zawieranie umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych z Biurami Narodowymi innych państw Systemu Zielonej Karty, a także organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą i posiadających ważne polisy Zielonej Karty. Ponadto Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa zasady dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, ustalanie ich wzorów i ewidencjonowanie. Prócz tego PBUK udziela informacji, także o wypadkach z ofiarami w ludziach. Więcej informacji o działalności PBUK można znaleźć na stronie internetowej PBUK.