18.04.2012 Wyrok SN: odszkodowanie obliczane na podstawie cen nowych części

12 kwietnia 2012 roku Sąd najwyższy orzekł, że należne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC ma zostać ustalane w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych.

Do Sądu najwyższego w tej sprawie zwrócił się Rzecznik Ubezpieczonych. Sąd Najwyższy orzekł, że "„zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi."

Dzięki temu wyrokowi poszkodowani mogą domagać się odszkodowania ustalanego w oparciu o ceny nowych części samochodowych. Stosowanie potrąceń amortyzacyjnych uzasadnione będzie tylko w wyjątkowych przypadkach - kiedy użycie nowych części powodowałoby wzrost wartości naprawianego pojazdu. Jeśli tak się stanie odszkodowanie ma być pomniejszane o wyłącznie o kwotę wzrostu wartości pojazdu w stosunku do stanu sprzed szkody.

W najbliższych miesiącach SA ma orzec w kolejnej sprawie zgłaszanej przez Rzecznika Ubezpieczonych. Chodzi o zmuszanie ubezpieczonych do stosowania w naprawie samochodów tańszych zamienników części. Jeśli sąd przychyli się do opinii Rzecznika firmy ubezpieczeniowe będą musiały wypłacać odszkodowanie według cen oryginalnych części.

źródło: Rzecznik Ubezpieczonych.